Jumat, 10 September 2010

Biografi Abbas bin Abdul Muththalib

Biografi Abbas bin Abdul Muththalib - Ia adalah paman RasulullahShallallahu 'alaihiwasallam sebagaimana perkataan rasulullah ,"Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barangsiapa yang menyakiti Abbas sama dengan menyakitiku."

Jabatan Abbas bin Abdul Muthathalib

Di zamanJahiliah, ia mengurus kemakmuran Masjidil Haram dan melayani minuman para jamaah haji. Ia pemah menjadi pembantu dan penasihat utama dalam bai'at al-Aqabahmenghadapi kaum Anshar dari Madinah. Sebagaimana perkataaan beliau :
"Wahai kaum Khazraj, ( pada masa itu, suku al-Aus dan al-Khazraj dipanggil dengan al-Khazrajsaja ) kalian seperti yang saya ketahui telah mengundang datang Muhammad. Ketahuilah bahwa Muhammad itu orang yang paling mulia di tengah-tengahfamilinya. Ia dibela oleh orang orang yang sepaham dan orang-orang yang tidak sepaham dengan pikirannya demi memelihara nama baik keluarga. Muhammad sudah menolak tawaran orang lain selain kalian. Kalau kalian memiliki kekuatan, ketabahan, dan pengertian tentang ilmu peperangan, mempunyai kekuatan menghadapi persekutuan dan permusuhan seluruh bangsa Arab, karena mereka akan menyerang kalian dengan satu busur dan satu anak panah, maka camkanlah baik-baik terlebih dahulu, rembukkanlah antara kalian dengan mufakat dan sepakat bulat dalam majelis ini karena sebaik-baik bicara ituialah yang jujur."

Kelahiran Abbas bin Abdul Muththalib

Menurut sejarah, ia di lahirkan tiga tahun sebelum kedatangan Pasukan Gajah yang hendak menghancurkan Baitullah di Mekkah. Ibunya, Natilah binti Khabbab bin Kulaib, adalah seorang wanita Arab pertama yang mengenakan kelambu sutra pada Baitullah al-Haram.


Putra Abbas Bin Abdul Muththalib
1. al-Fadhal
2. Abdullah
3. Qutsam, wajahnya mirip benar dengan NabiShallallahu 'alaihiwasallam .
4. Ma'bad
5. Puterinya, UmmuHabibah, tidak banyak dibicarakan oleh sejarah.

Keislaman Abbas Bin Abdul Muththalib

Ada yang mengatakan, sesudah penaklukkan Khaibar. Ada yang mengatakan, lama sebelum Perang Badar.Keterangan kedua ini dikuatkan oleh keterangan Abu Rafi', pembantu Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam, "Pada waktu itu, ketika aku masih kanak-kanak, aku rnenjadi pembantu di rumah Abbas bin Abdul Muththalib. Ternyata, pada waktuitu, Islam sudah masuk kedalam rumah tangganya.baik Abbas maupun Ummul Fadhal, keduanya sudah masuk Islam. Akan tetapi, Abbas takut kaumnya mengetahui dan terpecah-belah, lalu ia menyembunyikan keislamannya."

Wafat Abbas Bin Abdul Muththalib 

Sudah menjadi sunnatullah, setiap permulaan ada penghabisannya, setiap perjalanan ada perhentiannya, demikian pula dengan Abbas radhiallâhu 'anhu, perjalanan hidupnya terhenti dan kembali ke rahmatullah menyusul keponakkannya Shallallâhu 'alaihi wasallam dan rekan-rekannya yang lain, pada hari Jumat tanggal 12 Rajab 32 Hijrah, dalam usia 82 tahun, dan dikebumikan di al-Baqi' di Madinah, rahimullah wa radhiallahu'anhu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

http://arabyislam.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...